Close

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
  • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ 10 % ของราคาสินค้า
  •  บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ
หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 094-363-9999 เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด เช่น ผ่านทางอีเมล์