Close

เงื่อนไขในการใช้บริการ Term & Condition

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อท่านได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่ยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับ มาจากความยินยอมของบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ รวมทั้งการประกาศข้อมูลที่จำเป็นในหน้าเว็บของบริษัทฯ

  1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อการตลาดและการสื่อสาร เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ มอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ข่าวสาร การลดราคา ข้อเสนอพิเศษ ปรับปรุงและขยายบริการ การโฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูล การตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้า และการติดต่อสื่อสารต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัท กลุ่มบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

  1. การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

บริษัทฯอาจมีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนของท่านแก่บุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องของข้อมูลกับบุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการดำเนินการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ เปิดเผยข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ในการจัดส่งสินค้า เพื่อให้หน่วยงานหรือผู้อำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องใช้ในการให้ความร่วมมือในการสืบสวน สอบสวนกิจกรรมที่อาจถูกกล่าวหาว่าผิดกฏหมาย หรือตามหน้าที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ โดยที่ทางบริษัทจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามกรอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกหรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องมีการเข้าถึง จัดเก็บ หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยแก่ที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

  1. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้

บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ บุคคลยินยอมให้มีการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น หรือมีข้อกฎหมาย หรือคำสั่ง ฯลฯ ของผู้มีอำนาจรัฐ ให้เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูล เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกายสุขภาพ ทรัพย์สิน ฯลฯ ของบุคคลหรือสาธารณะ หรือกรณีที่บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้รับเหมาช่วงมีข้อตกลงกับบริษัทฯ ในการรักษาข้อมูลเป็นความลับ ภายในขอบเขตเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน และบริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับตัวแทน ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานบัญชี หรือผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง

  1. การใช้คุกกี้ (Cookie)

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการจากท่านผ่านการใช้คุกกี้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน โดยมีระยะเวลาการเก็บไม่เกิน 1 เดือน  แต่ทั้งนี้บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

คุกกี้ (Cookie) คือ ข้อมูลขนาดเล็กหรือข้อความที่ออกให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เมื่อท่านเข้ามาใช้งานอีกครั้ง เครื่องจะสามารถจำข้อมูลได้ทันทีว่าท่านเคยเข้ามา และประมวลผลเพื่อนำเสนอเนื้อหาและบริการให้ตรงตามความต้องการของแต่ละท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

  1. การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับอย่างเคร่งครัดตามกฎระเบียบที่กำหนดขึ้น และจะดำเนินการเพื่อป้องกันการสูญหาย ถูกทำลาย การดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต การรั่วไหล ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับรองความปลอดภัย บริษัทฯ จะใช้การเข้ารหัส โดยใช้ Secure Socket Layer (SSL)หรือรูปแบบการรักษาความปลอดภัยที่ใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันการลักลอบขโมยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในบัญชีของท่าน ควรตั้งรหัสผ่านที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง และไม่แบ่งปันรหัสผ่านให้แก่ผู้อื่น ควรออกจากระบบทุกครั้งที่ออกจากเว็บไซต์ หากมีการแบ่งปันรหัสผ่านและเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ท่านจะต้องรับผิดชอบและยอมรับต่อผลการกระทำต่างๆ จากการกระทำผ่านทางบัญชีของท่านที่อาจเกิดขึ้นตามมา

  1. คำร้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน โดยขอเข้าถึง ขอรับสำเนา ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบหรือทำลาย ขอระงับการใช้ชั่วคราว ขอถอนความยินยอม การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์ รวมถึงสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามคำขอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลที่มีผลต่อการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ในกรณีเพิกถอนคำยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด หรือทั้งหมด อาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้ บริการหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการอื่น ของบริษัทแก่ท่านได้และจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และอื่นๆ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนก่อนดำเนินการข้างต้น

  1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ทุกเมื่อตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบนโยบายเพื่อรับรู้นโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดจากทางบริษัท

  1. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โปรดติดต่อมายังบริษัทที่ บริษัท คิดูเดิ้ล จำกัด 117/7 เอ อาคารปานจิตต์ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 อีเมล์ kidoodlestaff1@gmail.com  โทรศัพท์: 094 363 9999